Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

supersymmetry
9760 f541 390
Brando, Pacino, Coppola
Reposted frommaskopatol maskopatol viadzony dzony
supersymmetry
8950 152a 390
supersymmetry
1865 4bb2 390
Reposted fromfor-witches for-witches viaszydera szydera
6089 ed47 390
Reposted fromdorks dorks viaszydera szydera
supersymmetry
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
supersymmetry
1327 a15e 390
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viadzony dzony
supersymmetry
supersymmetry
Lipy już przekwitają, a ja jestem strasznie zdenerwowany, bo wychodzi na to, że nie potrafię już żyć bez Ciebie.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, "Listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromcenturylove centurylove viaMerrry98 Merrry98
supersymmetry
8326 e76d 390
Reposted fromloveparis loveparis viaNoirBlanc NoirBlanc
supersymmetry
The Black Sea at Night - Ivan Aivazovsky, 1879
supersymmetry
5978 e98a 390

laclefdescoeurs:

Poblet Monastery, Santiago Rusiñol

Reposted fromink ink
supersymmetry
5047 5cd4 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
supersymmetry
supersymmetry
..czasami myślę, że wszyscy żyliśmy kiedyś innym życiem w jakimś zupełnie innym świecie. Ale z jakiegoś powodu zapomnieliśmy o tym.
— Haruki Murakami
Reposted frombeltane beltane viathebelljar thebelljar
supersymmetry
6455 378b 390
rose frantzen.
Reposted fromrol rol
supersymmetry
0192 dea8 390

A boy sits reading in a bombed bookstore, London, October 8 1940

via http://www.theatlantic.com

Reposted fromidzsobie idzsobie viaNoirBlanc NoirBlanc
5571 03e0 390
Reposted frommittland mittland viaunmadebeds unmadebeds
supersymmetry
It's so easy to be a poet and so hard to be a man.
— Bukowski
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viaunmadebeds unmadebeds
supersymmetry
It's 19:14,i'm in baltimore in the maryland and my name is will graham
Tags: puppy Hugh
Reposted fromweightless weightless viaunmadebeds unmadebeds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl